תקנון אתר דקל בע”מ

הגדרות 

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

 1. החברה–  דקל יצור יבוא ויצוא דברי נוי בע”מ  ע.מ 510981632, בכתובת: קיבוץ נצר סירני, 7039500.
 2. האתר– אתר האינטרנט 
  https://dekelltd.com/  או כתובת עדכנית אחרת ככל שתשונה בעתיד.
 3. המוצרים– המוצרים השונים המופיעים באתר ומוצעים למכירה.
 4. יום עסקים– ימי חול (ראשון עד חמישי), לא כולל שישי, שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד ימי זיכרון ויום העצמאות ו/או כל יום שבתון אחר ו/או סגירת המסחר
 5. לקוח– כל אדם העושה שימוש ו/או צופה באתר ובשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים, לרבות עבור צדדים שלישיים ולרבות עבור חברות/ארגונים/אחר.
 6. לקוח עסקי- 
  א. לקוחות עסקיים באתר הינם משתמשים אשר הזדהו בפני עובד בחברה כבעלי עסק באמצעות:
    1. צילום תעודת עוסק פטור/ מורשה/ חברה של העסק
    2. צילום ת”ז או רישיון של בעל העסק
    3. כתובת מייל
  ב. החל מ28.5.23 לקוח עסקי יתחייב לעשות הזמנה ראשונה מול עובד בחברה ורק לאחר מכן יקבל פרטי משתמש להתחברות באתר כלקוח עסקי.
  פרטי התחברות לאתר כוללים שם משתמש וסיסמא.
  ג. מינימום הזמנה ללקוחות עסקיים החל מ1.4.23 הינו 350 ש”ח כולל מע”מ
  ד. משלוח חינם- שליח עד הבית, עד 5 ימי עסקים לא כולל יום ההזמנה, ימי שישי, שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון
  ה. איסוף עצמי מהאולם תצוגה בקיבוץ נצר סירני יתאפשר רק לאחר יצירת קשר של נציג מהחברה עם הלקוח, עד 24 שעות מיום ההזמנה.
  ו. לקוחות עסקיים שקיבלו פרטי משתמש עד התאריך 28.5.23 ולא ביצעו רכישה באתר, החברה רשאית לנתק את המשתמש שלהם ללא הודעה מוקדמת מראש. אם בעל המשתמש ירצה לשחזר את פרטיו בשנית יוכל לעשות זאת מול נציג בחברה

א. כללי

 1. האתר משמש חנות אינטרנטית וחלון ראווה למכירת מוצרים לכלל המגזרים פרטי/עסקי והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה /או על-ידי מי מטעמה.
 2. לכל שאלה או בירור ניתן לפנות ישירות לשירות הלקוחות של החברה בדואר אלקטרוני: 
  dekelorder@gmail.com
 3. תקנון זה הינו הבסיס החוקי להזמנות וגלישה באתר. הוא בלבד מסדיר את היחסים בין החברה לבין הלקוחות.  גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר מהוות הסכמת הלקוח לקבל ולנהוג על-פי הוראות תקנון זה בלבד. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.  התקנון מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחיות בלבד, אך הוא מופנה לשני המינים כאחד.
 4. ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר דרך האתר כפופים לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, לרבות לאמור בכל דין, לא תהיה ללקוח או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על-פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. על אף האמור, בכל מקרה של שינוי מהותי לתקנון, החברה תפרסם הודעה באתר על שינוי כאמור וזה ייכנס לתוקף בתוך 7 ימים ממועד ההודעה. על הלקוח להיכנס לאתר ולהתעדכן בתקנון בכל שימוש. 
 6. מחירי המוצרים כוללים מע״מ על-פי הדין, אך לא כוללים דמי משלוח (עד קניה של 250 ש”ח כולל) כפוף רק ללקוחות פרטים, עבור לקוחות רשומים עסקיים התייחסות בסעיף ח.
 7. מינימום רכישה באתר הינו 150 ₪ כולל+ דמי משלוח. כפוף רק ללקוחות פרטים, עבור לקוחות רשומים עסקיים התייחסות בסעיף ח.
 8. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר, יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 9. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה.
 10. החברה איננה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים שתמונותיהם מופיעות באתר.
 11. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות וכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 12. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ללא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי אמצעי התשלום). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, יחויב הלקוח לפי המחירים המעודכנים.
 13. החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר (להלן ביחד: “המבצעים”) או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך, כפוף להוראות הדין החל. 
 14. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן תנאי השימוש חלים על השימוש באתר, בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 15. החברה רשאית, על-פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין, להפסיק את הפעילות באתר בכל עת וללא הודעה מראש (אולם היא תכבד הזמנות שכבר אושרו עד למועד זה).
 16. החברה רשאית ושומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או למנוע אפשרות להזמין מוצרים באמצעות האתר או לבטל הזמנות או להפסיק את השימוש של הלקוח באתר בכל מקרה בו: 
 • הלקוח ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין; 
 • הלקוח הפר תנאי מתנאי התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין הלקוח לחברה; 
 • הלקוח ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד שלישי כלשהו, לרבות לקוחות ומשתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע, מסירה במתכוון של פרטים שגויים, הזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות ו/או שימוש בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר שברשות הלקוח שפרטיו הגיעו לידי הלקוח שלא כדין; 
 • אם ישנו חוב כספי לחברה ו/או לחברות הקשורות עמה וחלף המועד לתשלומו; 
 • כרטיס האשראי או אמצעי התשלום האחר שברשות הלקוח נחסמו או הוגבלו לשימוש בדרך כלשהי
 • מכל סיבה אחרת שאינה מפורטת לעיל שהחברה מצאה לנכון, לפי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין.
 1. ההזמנות יכולות להתבצע ע”י בני 18 ומעלה ,בעלי תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט בישראל ובעל כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.

ב. ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ״א 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”).
 2. לקוח יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר לא יאוחר מ-14 (ארבעה עשר) יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן (“החוק”), המאוחר מביניהם, ובמגבלות החוק לסוג המוצר, אופיו וככל שלא ישתמשו בו , על-ידי מסירת הודעה לחברה, ובמקרה כזה תשיב החברה לידי הלקוח את התמורה ששילם בגין המוצר, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול בסך של 5% משווי העסקה (ערך המוצר + דמי משלוח) או 100 ש”ח, לפי הנמוך מבניהם. ולהיפך, החברה לא תגבה דמי ביטול היה ויוכח והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין, עקב אי אספקת המוצר במועד שנקבע לכך או עקב כל הפרה אחרת של החברה כלפי הלקוח בקשר עם העסקה. 

הודעת הביטול שימסור הלקוח לחברה תינתן מהאפשרויות הבאות :

(א) בדואר רשום לכתובת: דקל בע”מ, קיבוץ נצר סירני, ת.ד 184, 7039500

(ב) באמצעות שליחת פנייה לחברה דרך שירות לקוחות . dekelorder@gmail.com

הודעת הביטול של הלקוח תכלול את שמו, מס’ הטלפון שלו, את מספר תעודת הזהות שלו ואת מספר ההזמנה/מספר חשבונית    

תאריך הגעת הודעת הביטול לחברה הוא היום הקובע לביטול.                                        

 1. לקוח שהינו אדם עם מוגבלות (כהגדרתו בחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ”ח – 1998 (להלן: “אדם עם מוגבלות”) או מי שמלאו לו 65 שנים (להלן: “אזרח ותיק”) או מי שטרם חלפו חמש שנים מיום שניתנה לו תעודת עולה או תעודת זכאות כעולה ממשרד העלייה והקליטה (להלן: “עולה חדש”) יהיה רשאי לבטל עסקה לרכישת מוצר בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן ולהגבלותיו , לפי המאוחר, ובלבד שההתקשרות בעסקה כללה שיחה בין החברה ללקוח, ובכלל זה שיחה באמצעות תקשורת אלקטרונית וככל שהמוצר נשאר במצב שנרכש ולא נפגם.

 3.1. ביקש לקוח שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש, לבטל עסקה כאמור לעיל, תהא רשאית החברה לדרוש מאותו לקוח להציג תעודה המוכיחה שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש. 

 3.2. ביטול עסקה על-ידי לקוח שהינו אדם עם מוגבלות או אזרח ותיק או עולה חדש על-ידי מסירת הודעה לחברה בתוך ארבעה חודשים מיום עשיית העסקה, מיום קבלת המוצר או מיום קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, לפי המאוחר, כאמור, תשיב החברה לידי אותו לקוח את התמורה ששילם בגין המוצר, והיא תהיה רשאית לנכות מסך זה דמי ביטול סכום בכפוף לחוק הגנת הצרכן. הייתה ללקוח זכות לבטל עסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן, הודעת הביטול שימסור הלקוח לחברה תינתן באחת מהאפשרויות הבאות :

(א) בדואר רשום לכתובת: דקל בע”מ, קיבוץ נצר סירני, ת.ד 184, 7039500

(ב) באמצעות שליחת פנייה לחברה דרך שירות לקוחות . dekelorder@gmail.com

הודעת הביטול של הלקוח תכלול את שמו, מס’ הטלפון שלו, את מספר תעודת הזהות שלו ואת מספר ההזמנה/מספר חשבונית 

 1. החזר כספי ייעשה באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה או שיינתן כזיכוי לחשבון הלקוח (קרדיט) לרכישה באתר, בהתאם לבחירת הלקוח במסגרת הליך ביטול העסקה. ההחזר הכספי יבוצע באותם תנאים של העסקה המקורית (כלומר: עסקה שבוצעה בתשלומים תזוכה במספר תשלומים תואם, ועסקה שחויבה בתשלום בודד תזוכה בתשלום אחד).
 2. על אף האמור בסעיף 5 לעיל, על ביטול העסקאות הבאות יחול האמור להלן:

  5.1.   ביטול עסקה שבוצעה באמצעות כרטיס “דיירקט”/”קרדיט” – לקוח אשר ביצע עסקה לרכישת מוצר באתר ושילם באמצעות כרטיס “דיירקט”/”קרדיט”, אשר ביקש לבטל את העסקה והוא זכאי לכך בהתאם לתקנון זה, יזוכה בכרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר אשר ימסור לחברה. בנוסף במקרה זה ניתן לבקש באופן מפורש לקבל זיכוי לרכישה באתר (קרדיט) במקום ההחזר הכספי.

 1. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה ו/או לדחות את בקשת ביטול העסקה, , בשל שערך המוצר שהוחזר פחת כתוצאה מהרעה משמעותית במצבו.
 2. במקרה של ביטול עסקה לרכישת מוצר אליה נלוותה הטבה נוסף על המוצר שנרכש (לדוגמא, מוצר נוסף במתנה, מוצר נוסף בהנחה וכיו”ב), יחולו על ביטול עסקה זו הוראות פרק זה וההחזר הכספי ללקוח יהיה הסכום ששולם בפועל לאחר קבלת ההטבה.
 3. אופן החלפת/החזרת מוצרים בעת ביטול עסקה – קיימות שלוש דרכים בהן הלקוח יכול להחליף או להחזיר את המוצרים שהוזמנו דרך האתר לאחר ביטול עסקה – 

(א) באמצעות שליחת המוצר חזרה לחברה. 

(ב) באמצעות חברת השליחות / שליחי החברה בעלות של 200 ש”ח : כולל פריטים שבירים

(ג) החזרה לאולם התצוגה של דקל בע”מ בקיבוץ נצר סירני

ובשעות הפעילות בימים:

א-ה: 8:00-16:00

ו’: 8:00-11:00

 למידע נוסף בקרו בעמוד מדיניות משלוחים והחזרות 

אם בשל חוסר במלאי, יוזמנו מוצרים/פריטים שלא ימצאו במלאי – יזוכה הלקוח באופן אוטומטי, וישלח אליו מייל עדכון על ביצוע הזיכוי. אם הלקוח שילם בכרטיס מסוג “דיירקט”/”קרדיט” יחול על ביטול העסקה האמור בסעיף 5 לעיל. בכל מקרה לא יינתן ללקוח פיצוי כלשהו על מוצר שהוזמן ולא הגיע מכל סיבה שהיא. 

 1. מובהר כי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן זכות הביטול כמפורט לעיל לא תחול ביחס לטובין פסידים (מוצרים שעם הגעתם אל הלקוח ומרגע שסופקו לא ניתן להשתמש בהם פעם נוספת או לספקם ללקוח אחר או מוצרים שערכם נאבד בפרק הזמן עד החזרת המוצר, או מוצרים שיכולים להתקלקל עד החזרתם).
 2.  לא ניתן להחזיר פריט שאריזתו נפתחה.
 3. לא תורשה החלפת מוצרים יותר מפעם אחת
 4. אין החזרת מוצרים של חגים

ג. אספקה ומשלוחים

 1. אספקת המוצר ללקוח מבוצעת באמצעות משלוח עד הבית על-ידי חברה או שירות שליחויות של חברת שליחויות, בתוספת דמי משלוח.

לפרטים מלאים בנושא אספקה ומשלוחים בקרו בעמוד מדיניות משלוחים והחזרות

שיטות משלוח (לקוחות פרטיים):

שיטת המשלוח

זמן הגעה

עלות

שליח עד הבית

עד 5 ימי עסקים

בקנייה מעל 250 ש”ח חינם

שליח עד הבית

עד 5 ימי עסקים

בקנייה עד 250 ש”ח (כולל) עלות של 50 ש”ח

איסוף עצמי

עד קבלת אישור איסוף במייל

בימים א-ה בין השעות 8:30-15:30
יום ו בין השעות: 8:30-10:30

מהכתובת – קיבוץ נצר סירני ( דקל מתנות ב waze )

יום עסקים – ימי חול (ראשון עד חמישי), לא כולל יום ההזמנה, שישי, שבת, ערבי חג, חג, שבתון, חול המועד וימי זיכרון.

 שליח עד הבית

בקנייה עד 250 ש”ח (כולל) עלות השליחות: 50 ש”ח.

בקנייה מעל 250 ש”ח – עלות משלוח חינם! 

2.השליח ייצור עמכם קשר טלפוני על מנת לתאם את הגעתו, לכן מומלץ להיות זמינים לאחר ההזמנה באתר. שעות המשלוחים הן 20:00-8:00, על כן כדאי לבחור כתובת נוחה לקבלת המשלוח בשעות אלה (למשל: כתובת מקום העבודה). 

 1. “החברה” לא תישא באחריות על כל עיכוב באספקת מוצרים כתוצאה מאירועים שאינן בשליטתה, לרבות מזג אוויר, מצב בטחוני, שביתה, תקלה במערכת טלפונים, חשמל, דואר, תחבורה, תקשורת, פעולות איבה ו/או כוח עליון (רעידת אדמה, מלחמה וכיו”ב) . במקרים אלו, רשאית “החברה” להודיע על ביטול הרכישה, כולה או חלקה ולבטל את חיוב הלקוח.
 2. יודגש בזאת, כי זמני האספקה של מוצרים הנשלחים ע”י דואר ישראל, דואר שליחים או חברת שליחויות- אינם ניתנים לבקרה ואינם נשלטים ע”י “החברה” והנך מצהיר כי לא תהיה לך כל טענה נגד “החברה”, עקב שיבושים באספקת מוצרים / שירותים.
 3. ייתכנו עיכובים בזמני האספקה ליישובים מרוחקים. כמו כן, במידה ודואר ישראל אינו מגיע ליישוב “החברה” תיצור עם הלקוח קשר על מנת לתאם כתובת אחרת.
 4. איסוף עצמי מהאולם תצוגה בקיבוץ נצר סירני יתאפשר רק לאחר יצירת קשר של נציג מהחברה עם הלקוח, עד 24 שעות מיום ההזמנה.

מוצרים שבירים:

האתר מציע מוצרים המסווגים כ”פריט שביר”, ולכן שיטת האספקה של מוצרים אלה תהיה באמצעות שליח עד הבית.

ד. שמירה על סודיות; אבטחת מידע

 1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
 2. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת חשבונית און ליין מבית ריווחית, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה המובילה בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע. ריווחית עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI Level 1.
 3. תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים, הסוחרים וחברות האשראי. החדרת ה-PCI DSS מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייעת בטיפוח האמון של משתמשי סליקה אונליין בשימוש בכרטיסי אשראי. 
 4. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.
 5. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 6. החברה עושה מאמץ לספק ללקוח שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הנהלת האתר המפעילים את האתר ו/או החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים – לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר – אצל החברה ו/או  אצל מי מספקיה.

ה. פרטיות

 1. החברה מתחייבת לשמור ולהגן על פרטיות הלקוחות. מדיניות זו קובעת את הבסיס עליו יעובדו על ידי החברה כל מידע אישי שהחברה אוספת מן הלקוחות או שהלקוחות מספקים לה.
 2. החברה מתחייבת שלא להעביר פרטים אישיים הנמסרים מן הלקוחות באתר לצד ג’.
 3. פרטים אישיים הנמסרים מצד הלקוחות משמשים את החברה לטובת:
  (א) כדי לאפשר ללקוחות לרכוש מן החברה מוצרים ולאפשר שירות שליחויות עד הבית או לכתובת הנדרשת.
  (ב) כדי לספק ללקוחות מידע על מוצרים ושירותים אחרים שהחברה מציעה הדומים לאלה שהלקוחות כבר התעניינו או שאלו עליהם.
  (ג) כדי לאפשר ללקוחות, לקבל מידע, מוצרים ושירותים שהם מבקשים מהחברה
  (ד) כדי להודיע ​​ללקוחות על שינויים בשירות החברה או כדי להבטיח שתוכן מפורטל האינטרנט של החברה יוצג בצורה היעילה ביותר עבור הלקוחות ועבור המחשב של הלקוחות.
 1. הנתונים האישיים עשויים לכלול פריטים כמו שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני מספר טלפון ופרטי תשלום.
 2. אנו נשמור את הנתונים האישיים של הלקוחות כל עוד ירצו בכך, אם ברצון הלקוחות לבקש שהחברה לא תשתמש עוד בנתונים האישיים, יש ליצור קשר עם החברה בכתובת:
  dekelorder@gmail.com

ו. אחריות

 1. האחריות הבלעדית לכל המוצרים ולגבי כל המידע ומצג שנעשה באתר בכל הנוגע למהות המוצרים, לרבות טיב המוצרים, תכונות המוצרים, וכיוצ”ב, חלה על החברה.
 2. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות את החברה.
 3. החברה אינה מתחייבת שהשרת אשר באמצעות עובד האתר יהיה נקי מ וירוסים או מרכיבים או אלמנטים זרים אחרים אשר עלולים לפגוע או לפגום במחשב האישי של הרוכש

ז. מבצעים והטבות

 1. החברה תהיה רשאית (אך לא חייבת) להציע ללקוחות, מעת לעת, מבצעים והטבות, על כל או חלק מהמוצרים המוצעים למכירה באתר. מבצעים והטבות אלו ינוהלו בהתאם להוראות הדין, להוראות תקנון זה וכן לתנאים שיתפרסמו באתר, מעת לעת ביחס לכל מבצע ו/או הטבה. ניתן להשתמש בהטבה אחת בלבד ברכישה. במקרה של ביטול עסקה לרכישת פריט שנקנה במבצע או באמצעות שימוש הנחה/בהטבה, הסכום שיוחזר, בכל ועומדת ללקוח זכות לקבלת החזר כספי, יהיה זה ששולם בפועל (כלומר לאחר מימוש המבצע או מימוש ההטבה). החברה שומרת לעצמה את הזכות המלאה לשנות מבצעים והטבות, להפסיקם או להאריכם, לפי שיקול דעתה הבלעדי, וכפוף להוראות הדין.
 2. בכל חודש ינתנו מספר מוצרים שעליהם יהיה מחיר מבצע- ללא כפל מבצעים
 3. החברה רשאית להעניק קוד קופון עם אחוז הנחה למשפיעני רשת. הקוד קופון יהיה תקף רק לעוקבים של אותו משפיען, תקף לשימוש אחד בלבד ולמשתמש אחד. 
 4. מבצע “יום הולדת שנה לאתר” מקנה 10% הנחה על כל המוצרים באתר ללקוחות פרטיים ועסקיים כאחד. המבצע תקף מ1-30/6/23 כולל